print

Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi (KAM 509) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS
Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi KAM 509 Güz 3 0 0 3 5


Ön Koşul Ders(ler)i Yok


Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Beyin Fırtınası, Rol Oynama/Dramatize Etme
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin
Dersin Asistanı
Dersin Amacı Öğrencilerin kamuda kriz ve kriz yönetimi konularındaki farkındalığını yükseltmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Değişen ve dönüşen dünyada hem kriz kavramının farklılaşan doğası hem de yaratılan/karşılaşılan kriz kavramları hakkında ve kamu yönetiminde kriz yönetimi konusunda bilgi sahibi olacak,
  • Kriz yönetiminin farklı alanları, risk ve afet gibi kavramlar ile kriz yönetimi konusunda bilgi ve bilinç düzeyleri artacaktır.
Dersin İçeriği Kamuda kriz ve kriz yönetimi.


Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Derse giriş.-
2Kriz kavramı; krizleri ortaya çıkaran durumlar ve kriz yönetimi kavramlarının tanıtılması.-
3Türk kamu yönetiminde krizle ilgili mevzuat ve örgütlenme.-
4Kriz yönetiminin yönetsel boyutları.-
5Kriz yönetiminin muhasebe ve finansman yönünden incelenmesi.-
6Kriz yönetimi ve insan kaynakları ilişkisi; denetim.-
7Kriz yönetimi, itibar yönetimi ve halkla ilişkiler.-
8Kriz yönetimi, risk yönetimi ve siyaset ilişkisi.-
9Kriz yönetimi, afet yönetimi ve olağan dönem planlama ilişkisi.-
10Sunumlar.-
11Sunumlar.-
12Sunumlar.-
13Sunumlar.-
14Genel sınav.


Kaynaklar

Ders Kitabı: 1. Filiz, E., Türk Kamu Yönetiminde Kriz Yönetimi, Alfa Aktüel Yayınları, 2007.
2. Kriz Yönetimi, Derleyenler H. Sumer ve H. Pernsteiner, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009.
Diğer Kaynaklar: 1. Luecke, R., Kriz Yönetimi, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2008.
2. Aykaç, B., “Kamu Yönetiminde Kriz ve Kriz Yönetimi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2001.
3. Tağraf, H., ve Arslan, N.T., “Kriz Oluşum Süreci Ve Kriz Yönetiminde Proaktif Yaklaşım”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, 2003.


Değerlendirme Sistemi

ÇalışmalarSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1410
Laboratuar--
Uygulama--
Alan Çalışması130
Derse Özgü Staj--
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği--
Ödevler--
Sunum160
Projeler--
Seminer--
Ara Sınavlar/Ara Juri--
Genel Sınav/Final Juri--
Toplam16100


Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı60
Toplam100


Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri 
Uzmanlık/Alan DersleriX
Destek Dersleri 
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 
Aktarılabilir Beceri Dersleri 


Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

#Program Yeterlilikleri / ÇıktılarıKatkı Düzeyi
12345
1Siyaset biliminin temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerinin kazanılması.X    
2Kamu yönetiminin temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerinin kazanılması.  X  
3Kuramsal altyapının güçlendirilmesi, teori ve pratik arasında köprü kurarak kuramı siyasi ve idari konulara uyarlama becerilerinin geliştirilmesi.  X  
4Siyasa oluşturma sürecinin anlaşılması; siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl uygulandığının kavranması.    X
5Siyasi, iktisadi, yasal, kültürel ve diğer toplumsal süreçlerin birbirleri arasındaki etkileşimin anlaşılması.  X  
6Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin öğrenilmesi, bu teknikleri uygulama becerisinin geliştirilerek proje üretebilme kapasitesinin geliştirilmesi.X    
7Alanda faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanım kabiliyetinin artırılması.X    
8Ortak harekete yönelik kolaylaştırıcı yaklaşımlar ile disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerilerinin geliştirilmesi.X    
9Eleştirel analiz, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle sorun çözme ve açık fikirli davranma yetilerinin geliştirilmesi. X   
10İş etiği ve ahlakı ile sosyal sorumluluk yönlerinin geliştirilmesi.    X
11İletişim becerilerinin; sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; bu becerileri kullanırken gerekli yabancı dil bilgisine sahip olunması.  X  
12Edinilen bilgi ve beceriyi şu alanlardan en az birinde uygulama ve birine yönelik eleştiri kabiliyetinin artırılması: siyaset teorisi, idari süreçler, örgüt, endüstriyel ilişkiler, toplumsal hareketler, uluslararası siyaset.  X  
13Yaşam boyu öğrenmenin öneminin kavranılması.  X  


ECTS/İş Yükü Tablosu

AktivitelerSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)16348
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması155
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi14342
Sunum/Seminer Hazırlama155
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 
100