print

Program Yeterlilikleri

1 - Siyaset biliminin temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerinin kazanılması.
2 - Kamu yönetiminin temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerinin kazanılması.
3 - Kuramsal altyapının güçlendirilmesi, teori ve pratik arasında köprü kurarak kuramı siyasi ve idari konulara uyarlama becerilerinin geliştirilmesi.
4 - Siyasa oluşturma sürecinin anlaşılması; siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl uygulandığının kavranması.
5 - Siyasi, iktisadi, yasal, kültürel ve diğer toplumsal süreçlerin birbirleri arasındaki etkileşimin anlaşılması.
6 - Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin öğrenilmesi, bu teknikleri uygulama becerisinin geliştirilerek proje üretebilme kapasitesinin geliştirilmesi.
7 - Alanda faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanım kabiliyetinin artırılması.
8 - Ortak harekete yönelik kolaylaştırıcı yaklaşımlar ile disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerilerinin geliştirilmesi.
9 - Eleştirel analiz, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle sorun çözme ve açık fikirli davranma yetilerinin geliştirilmesi.
10 - İş etiği ve ahlakı ile sosyal sorumluluk yönlerinin geliştirilmesi.
11 - İletişim becerilerinin; sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; bu becerileri kullanırken gerekli yabancı dil bilgisine sahip olunması.
12 - Edinilen bilgi ve beceriyi şu alanlardan en az birinde uygulama ve birine yönelik eleştiri kabiliyetinin artırılması: siyaset teorisi, idari süreçler, örgüt, endüstriyel ilişkiler, toplumsal hareketler, uluslararası siyaset.
13 - Yaşam boyu öğrenmenin öneminin kavranılması.