print

Program Yeterlilikleri

1 - İktisadın temel kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve kullanma becerilerini edinmek
2 - Makro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
3 - Mikro ekonomik çözümleme becerisi edinmek
4 - Yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde iktisat politikalarının oluşturulması ve uygulanmasını anlamak
5 - Ekonomi ve ekonomiyle ilgili konularda farklı yaklaşımları öğrenmek
6 - Ekonomik çözümlemelerde nitel ve nicel araştırma tekniklerini öğrenmek
7 - Modern yazılım, donanım ve/veya diğer teknolojik araçları kullanma becerisini geliştirmek
8 - Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması becerisini geliştirmek
9 - Eleştirel çözümleme, tartışma ve/veya yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek açık fikirli olmaya katkıda bulunmak
10 - Çalışma ahlakı ve toplumsal sorumluluk duygusunu geliştirmek
11 - İletişim becerisini geliştirmek
12 - Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi ve becerileri etkin bir biçimde uygulama yetisini geliştirmek: İktisat politikası, kamu politikası, uluslararası iktisadi ilişkiler, endüstriyel ilişkiler, parasal ve finansal ilişkiler