print

Program Yeterlilikleri

1 - İşletmenin temel alanlarına (Yönetim, üretim, pazarlama, muhasebe-finans) ait kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve iş hayatında kullanma becerilerine sahip olmak. .
2 - şletme yönetiminin gerektirdiği teknolojiyi kullanma becerisini kazanmak
3 - Piyasa ve işletmelere dair bilgi ve raporları analitik olarak değerlendirebilmek ve elde ettiği sonuçlara göre hedef ve amaç belirlemek.
4 - Ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde işletmeleri ilgilendiren gelişmeleri takip etmek, yorumlayıp stratejik kararlar almak.
5 - Yenilikçi/Inovatif bir düşünce ile yeni bir iş oluşturmak yada öğrenilen bilgileri farklı bir alanda kullanabilmek için gerekli olan faaliyetleri (risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapmak, iş planı hazırlamak, vb.) yapmak.
6 - Yönetim fonksiyonlarına (planlama, örgütleme, kontrol, yönlendirme, vb.) ilişkin bilgilerini projelerde uygulamak.
7 - İşletmeye özgü sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerine sahip olmak ve bu yeteneklerini mesleki ilişkilerinde etkili bir şekilde kullanmak.
8 - Toplumsal ahlak ve iş etiği ile sosyal sorumluluk prensiplerine uygun davranmak.
9 - Hayat boyu öğrenme yaklaşımını çevresel (teknolojik, politik, ekonomik, sosyo-kulturel, vb) değişikliklere sürekli olarak uyum sağlama amacıyla kullanmak.
10 - İşletme alanında araştırma yapmak ve sonuçlarını uzman olan veya olmayan paydaşlarına sunmak üzere raporlaştırmak.
11 - Ekip çalışması dahilinde sorumluluk almak ,eleştirel düşünmek ve sorun çözmede insiyatif kullanmak.
12 - İşletme alanında hukuk bilgisine sahip olmak